REGULAMIN GABINETU MASAŻU KATALEYA

Regulamin określa zasady korzystania z zakresu usług, jakie są oferowane w Gabinecie Masażu Kataleya.
1.Gabinet Masażu Kataleya prowadzony jest Iwonę Biernacką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PERFEKT wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. Grzegórzecka 67c, 31-559 Kraków i adres do doręczeń: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków NIP 6852166941, REGON 180802955 adres poczty elektronicznej: kataleyamasaz@wp.pl oraz numer telefonu (+48) 518 811 814
2. Masaże prowadzone są przez osobę posiadającą uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe
3. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia
3. Każdy klient przychodzący na masaż powinien być osobą pełnoletnią oraz bez wpływu alkoholu czy innych substancji psychotropowych
4. Jeśli Klientem Gabinetu Masażu jest osoba niepełnoletnia, powinna być ona pod opieką osoby dorosłej
5. Na terenie Gabinetu Masażu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu
6. Do Gabinetu Masażu obowiązują zapisy, których można dokonywać telefonicznie lub emailem
7. W przypadku odległych terminów na masaż, klient może dokonać rezerwacji poprzez wpłatę zaliczki na rachunek bankowy, która zostanie zaliczona na poczet wykonania usługi
8. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na wypełnienie przed pierwszą wizytą Karty Klienta zawierającej dane osobowe, jak również występujące dolegliwości czy przeciwwskazania do wykonania masażu
9. Wykupiony voucher obowiązuje 12 miesięcy licząc od daty zakupu. Voucher jest opłacany z góry w całości
10. Z vouchera może skorzystać więcej niż jedna osoba, jednak w sytuacji, kiedy osoba opłacająca voucher wyraziła na to zgodę. Inne osoby zostają wpisane na kartę vouchera przez osobę opłacającą voucher
11. W sytuacji, gdy właściciel vouchera wyjechał, zmarł lub z innych powodów nie może nadal z niego korzystać osobiście a nie upoważnił żadnej innej osoby do jego wykorzystania, voucher przepada po upływie ważności
12. Klient otrzymuje powiadomienie o masażu w dniu wizyty drogą sms w godzinach 8-9
13. Klient ma możliwość bezpłatnego przełożenia lub odwołania zarezerwowanego masaż drogą telefoniczną lub mailową
14. W przypadku kiedy Klient odwołania/anuluje wizyty więcej niż 3 razy, a nie był nigdy w Gabinecie Kataleya, Gabinet zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania kolejnych wizyt
15. Personel Gabinetu Kataleya zobowiązany jest do poszanowania prywatności oraz intymności Klienta
16. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu Klientowi, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku za zabieg zostanie pobrana opłata według cennika za zabieg, który się odbył
17. Osoba wykonująca masaż może odmówić jego wykonania w sytuacji, kiedy klient przejawia zachowanie nie właściwe do miejsca w którym się znajduje (propozycje seksualne itp.). W przypadku powyższej sytuacji może zostać wezwana Policja z jednoczesnym pobraniem opłaty za nie wykonany zabieg
18. Gabinet Kataleya zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty
19. Regulamin dostępny jest dla klientów na stronie internetowej kataleya.pl oraz w gabinecie masażu
20. Każde sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny. Każde reklamacje należy składać pisemnie na adres Gabinetu: ul. Grzegórzecka 67c/65, 31-559 Kraków, lub drogą e-mail: kataleyamasaz@wp.pl
Każda reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 10 dni
21. Reklamacja nie obejmuje standardowych powikłań np. bólu mięśni do 2 dni po wykonanym masażu, złego samopoczucia, pojawienia się siniaków czy zaczerwienienia skóry (dotyczy masażu wykonywanego bańką chińską)
22. Masażysta Gabinetu Kataleya posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako osoba świadcząca usługi o charakterze medycznym